Salindo de Puerto Montt
Salindo de Puerto Montt

المشاهدين 11570

Cesar Paez intentando salir
Cesar Paez intentando salir

المشاهدين 11956

bueno.. buenoo.. no tannn felices
bueno.. buenoo.. no tannn felices

المشاهدين 11901

Aca buscando ayuda...
Aca buscando ayuda...

المشاهدين 4521

Parece que funciono
Parece que funciono

المشاهدين 13475

Cesar Paez.. Alias
Cesar Paez.. Alias

المشاهدين 4648

y nos fuimos de viaje !!! :D
y nos fuimos de viaje !!! :D

المشاهدين 18756

Preparando para el Viaje
Preparando para el Viaje

المشاهدين 5229

La zebra Cesarin y Mary
La zebra Cesarin y Mary

المشاهدين 2597

Un testigo anonimo !!!
Un testigo anonimo !!!

المشاهدين 2113

Cesarin en nuestra suite 8 estrellas
Cesarin en nuestra suite 8 estrellas

المشاهدين 1874

torres-del-paine-2012-069
torres-del-paine-2012-069

المشاهدين 3244